Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Thornsche Molen

Stichting Thornsche Molen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de privacywet hebben wij daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Stichting Thornsche Molen is gevestigd aan de Werchensestraat 2 6575 JG te Persingen.

Telefoonnummer: 06-17752072

Website: www.thornschemolen.nl

E-mailadres: info@stichtingthornschemolen.nl

De secretaris en is tevens‘ Functionaris Gegevensbescherming’ van Stichting Thornsche Molen.  Zijn er vragen over deze privacyverklaring dan is de secretaris te bereiken via info@stichtingthornschemolen.nl.

Stichting Thornsche Molen verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de donateurs en overige relaties, zoals partijen die betrokken zijn of zijn geweest bij de bouw en de instandhouding van de molen en het bijbehorende informatiecentrum,  verstrekt tijdens het online invullen van een verzoek tot donateurschap of andere activiteiten, zoals onderhoudswerkzaamheden, activiteiten door en met de molenaars i.v.m. me informatiecentrum, rondleidingen en lezingen. Bestaande donateurs en andere relaties hebben een formulier getekend ter goedkeuring van het bewaren van hun persoonsgegevens. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Thornsche Molen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Stichting Thornsche Molen verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de relatie via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is met betrekking tot het donateurschap en het overmaken van jaarlijkse donatie en andere activiteiten.
 • Stichting Thornsche Molen stuurt donateurs en nieuwsbrief over de molen en bijbehorend informatiecentrum. Hiervoor geeft de donateur toestemmening bij de aanvraag voor het donateurschap. Zodra de potentiële donateur aangeeft officieel donateur te worden wordt hij/ zij er van op de hoogte gesteld dat zij een nieuwsbrief ontvangen en dat persoonsgegevens opgeslagen worden.
 • Indien de donateurs en andere relaties de nieuwsbrief per mail willen ontvangen, geven zij dit aan via info@stichtingthornschemolen.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Thornsche Molen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de donateur duidelijk aangeeft Stichting Thornsche Molen niet meer financieel te ondersteunen, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Zolang de donateur niet aangeeft te willen stoppen met een jaarlijkse donatie, zullen de gegevens bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Thornsche Molen verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Stichting Thornsche Molen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De donateur en andere relaties hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de donateur en\ of relatie het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Stichting Thornsche Molen. De donateur en\ of relatie kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van de persoonsgegevens indienen of bezwaar maken via info@stichtingthornschemolen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de donateur is gedaan, vragen wij de donateur of relatie een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Stichting Thornsche Molen wijst de donateur en\ of relatie tevens op de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Thornsche MOlen neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de donateur en\ of relatie het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via info@stichtingthornschemolen.nl. Stichting Thornsche Molen heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • De computer is beveiligd met een wachtwoord.
 • De computer is voorzien van een beveiligingssoftware.
 • De computer heeft een passende firewall.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als de donateur en\ of relatie ervan overtuigd is dat de stichting zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, dan kan de donateur contact opnemen via info@stichtingthornschemolen.nl. Informatie wordt dan verwijderd.